HANDELSBETINGELSER

Sådan er det at handle med
Borch Textile Group

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelserne for Borch Textile Group A/S, Strudsbergsvej 4, 4200 Slagelse cvr. Nr. 77829318, herefter kaldet BTG, skal gælde for alle ordrer – og have forrang frem for andre betingelser mv. fra en kunde – medmindre Salgs- og leveringsbetingelserne er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Salgs- og leveringsbetingelserne kan løbende ændres uden varsel.

Ordrebekræftelse

Når en ordre afgives, er den bindende for kunden. Ved BTG´s skriftlige bekræftelse af ordren er der indgået en bindende aftale om salg og levering af produkterne. Ordren bekræftes med forbehold for adgang til varer og råmaterialer mv. Hvis uforudsete problemer opstår, eller der modtages en utilfredsstillende kreditvurdering af kunden efter ordrebekræftelsen, er BTG berettiget til at annullere ordren uden ansvar af nogen art eller til at kræve en fuldt dækkende bankgaranti. Kundens annullering af den bekræftede ordre kan kun ske med forudgående skriftligt samtykke fra BTG.

Leveringsbetingelser

Produkterne leveres i overensstemmelse med ICC Incoterms 2010 EXW BTG, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen. BTG kan, afhængig af omstændighederne, bistå med afsendelse af de ordrede produkter, hvis dette er skriftligt aftalt med BTG i den konkrete sag og sker på kundens regning.

Leveringstidspunkt & forsinkelse

Leveringstidspunktet anføres i ordrebekræftelsen. BTG er berettiget til at udskyde leveringen med 14 dage, men skal straks skriftligt orientere kunden om udskydelsen. I tilfælde af force majeure, jf. nedenfor, må leveringstidspunktet dog udskydes, indtil forhindringen ophører, og almindelig handel og transport atter er mulig.

Hvis levering ikke er sket inden for 14 dage fra aftalt levering, skal leveringen alene anses for forsinket, hvis kunden har sendt BTG en skriftlig rykker, og levering ikke er sket inden for 7 dage fra BTG´s modtagelse af rykkeren.

Ejendomsforbehold

BTG forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil kunden har foretaget fuld betaling. Alle omkostninger forbundet med håndhævelsen af ejendomsforbeholdet skal bæres af kunden.

Priser

BTG´s priser er anført i DKK eller anden valuta dog altid ekskl. moms. Priserne er med forbehold for ændringer i toldsatser, andre afgifter og valutakursudsving og må forhøjes, indtil levering sker. BTG vil oplyse kunden om alle prisændringer. Kunden fastsætter frit sin videresalgspris.

Betaling

Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal betaling fra kunden til BTG ske mod faktura og er forfalden netto kontant ved levering med mindre andet fremgår af ordrebekræftelse. I tilfælde af forsinket betaling tillægges morarente med 1%per måned fra forfaldstidspunktet. BTG må udskyde enhver levering af ordrer eller annullere ordrer skriftligt, og uden at pådrage sig noget ansvar herfor, hvis kunden har ubetalte, forfaldne betalinger vedrørende tidligere ordrer. Ethvert tab for BTG som følge heraf skal kompenseres fuldt ud af kunden.

Mangelsindsigelser & beføjelser

Alle indsigelser om mangler skal indgives skriftligt og skal modtages af BTG senest 8 dage efter levering eller – i tilfælde af forsinkelse – forventet levering af produkterne. I tilfælde af ikke-synlige mangler skal indsigelsen indgives senest 8 dage fra tidspunktet, hvor manglen kunne være blevet opdaget ved grundig inspektion, dog senest 3 måneder efter leveringsdagen. Hvis en del af ordren ikke er leveret eller er forsinket, eller hvis en del af ordren er mangelfuld, kan der alene ske annullering for denne del af ordren. Alle indsigelser skal være specifikke, dokumenterede og indeholde en præcis beskrivelse af indsigelsens indhold. Der kan ikke returneres varer uden forudgående skriftligt samtykke fra BTG. Ved konstatering af mangler kan BTG ikke gøres ansvarlig for anden direkte eller indirekte forstyrrelse af kundens virksomhed, indirekte tab, tab af overskud eller nogen anden form for tab. Under alle omstændigheder skal det maksimale ansvar for BTG svare til tilbagebetaling til kunden af beløbet betalt for den mangelfulde del af ordren.

Force Majeure

BTG skal ikke være ansvarlige, hvis følgende ikke-udtømmende force majeure hændelser indtræder og forhindrer eller forsinker aftalens opfyldelse: Krig og mobilisering; oprør og civil ulydighed; terrorisme; naturkatastrofer; strejke og lockout; varemangel; fejl, mangler eller forsinkelse i leverancer fra underleverandører eller hvis underleverandører på anden måde er påvirket af forholdene; brand; mangel på transportmidler; valutarestriktioner; import- og eksportrestriktioner; død, sygdom eller fravær hos nøglemedarbejdere; computervirus; eller andre omstændigheder, som er uden for BTG´s direkte kontrol. I sådanne tilfælde skal den ramte, BTG, være berettiget til at udskyde sin opfyldelse af forpligtelsen, indtil forhindringen er ophørt, eller alternativt til at annullere aftalen helt eller delvist uden at påtage sig noget ansvar herfor, hvis forhindringen medfører, at opfyldelsen udskydes i mere end 6 måneder.

Produktansvar & ansvarsbegrænsning

BTG er ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af BTG’s produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret i det omfang, dette følger af lovgivningen. BTG er dog uanset ovenstående ikke ansvarlig for anden direkte eller indirekte forstyrrelse af kundens virksomhed, indirekte tab, driftstab, tidstab, tab af overskud eller nogen anden form for tab.

Persondata

I forbindelse med gennemførelse af kundens ordre kan der ske behandling af personoplysninger som led i opfyldelse af kontrakten. Kundens personoplysninger vil i nogle tilfælde blive videregivet til andre selvstændige dataansvarlige, som fx fragtfirma, for at virksomheden kan opfylde ordren. Personoplysninger behandles med fornøden sikkerhed og opbevares kun så længe, det er nødvendigt. Der henvises til BTG’s persondatapolitik, som er tilgængelig på BTG’s hjemmeside.

Lovvalg & værneting

Aftalen skal være undergivet og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret uden hensyn til de enhver tid gældende internationale privatretlige regler i det omfang, anvendelse af sådanne regler ville føre til et andet lovvalg end dansk ret. Konventionen om aftaler om internationale køb (CISG) skal ikke finde anvendelse.

Enhver tvist, som måtte opstå af eller i forbindelse med aftalen, herunder enhver tvist vedrørende eksistensen, gyldigheden eller ophør heraf, skal afgøres ved en dansk domstol i retskredsen for BTG hovedkontor. Selv hvis BTG har indledt retssag mod kunden, må BTG på ethvert tidspunkt vælge at indbringe tvisten for en voldgiftsret ved det Danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Voldgiftsretten skal sættes i Danmark / Slagelse, og sproget for voldgiftssagen skal være dansk. Voldgiftssagen og kendelsen skal uden tidsbegrænsning være fortrolige. Det er aftalt, at der ikke kan ske nogen form for appel af kendelsen vedrørende et juridisk spørgsmål til en domstol.